Vision

Het streven naar kwaliteit en ruimtelijkheid is steeds de essentie van elke opdracht. Om dit te realiseren ligt In de aanloop van elk project, de realisatie en de opvolging ervan een uitdaging verscholen die veel verder gaat dan het bouwen zelf.

Het bouwproject is het resultaat van een interdisciplinaire aanpak waarbij architecten, opdrachtgevers, bewoners en gebruikers, ruimtelijke planners, studiebureaus en uitvoerders betrokken worden. Het reflecteert niet alleen de visie van de opdrachtgever als initiatiefnemer, maar ook van alle betrokken partijen bij het verwezenlijken van de best bouwbare leefomgeving. Het welslagen van het project hangt dan ook in sterke mate af van een goede dialoog en voldoende overleg tussen deze verschillende partijen.

Naast het luisteren naar alle betrokken partijen willen we luisteren naar de plek. Elk project overstijgt immers het niveau van het bouwwerk en kan aldus niet los gezien worden van zijn ruimere omgeving. Het gebouw dient een toegevoegde waarde te betekenen buiten zijn eigen grenzen.

Elk bouwwerk dient de doordachte en functionele verwezenlijking te zijn van elk onderdeel van het geheel. Het gebouw dient een duurzaam karakter te hebben met een maximale bruikbaarheid en flexibiliteit voor de bewoner of gebruiker. De ervaring van binnenuit en de ruimtelijkheid zijn minstens even belangrijk als de uiterlijke verschijning.

De projecten worden gerealiseerd binnen een ruimtelijke, maatschappelijke en economische context. Gedurende het gehele bouwproces worden de haalbaarheid, het budget en de planning strikt opgevolgd.

… Het bouwen is een missie die wij steeds op een voorbeeldige manier willen volbrengen ...